5 Mötesmodeller

Bra möten innebär nästan alltid lönsamhet och utveckling. Svenska möten har tillsammans med sina partners tagit fram fem mötesmodeller som kan hjälpa både en erfaren och oerfaren mötesledare. Tanken är att dessa modeller ska fungera som en idékälla till förändring och här kan ni själva plocka ut enskilda delar av modellen eller använda den som den beskrivs. Nedan följer väldigt kortfattad information om de olika mötesmodellerna.

Vinkammaren (2)

Walk & Talk
Lämpar sig för upp till 30 personer. Arbeta kring ett förutbestämt ämne parvis. Promenera i 2,5-3 timmar och tänk kreativt. Rapportera och sammanfatta till gruppen. Ta sedan beslut och delegera beslut.

Navigator
Lämpar sig till alla gruppstorlekar. Skapa närvaro hos deltagarna, mötesledaren arbetar utifrån “Navigator”, skapa struktur och kvalitet för mötet, avsikt med mötet, arbetsform under mötet, slutsats. Svårighetsgrad 2 (av 5)

Idéverkstad
Lämpar sig för grupper upp till ca 50-70 personer, utveckla relationer och gruppdynamik, skapa engagemang, bolla frågor, innan mötet – formulera max 3 huvudfrågor, Dela in deltagarna per huvudfråga, be deltagarna skriva ner sina tankar kring respektive huvudfråga, låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna, rösta på de bästa förslagen, utifrån svaren kan en handlingsplan skapas, handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats. Svårighetsgrad 3 (av 5)

Strategi
En strategisk mötesmodell för övergripande frågor, nulägesbeskrivning, mötesstrategi, handlingsplan, ekonomisk kalkyl, utvärdering. Svårighetsgrad 4 (av 5)

Open space
Alla sitter i en stor ring utan bord. Den öppna platsen i mitten (Open space) används till presentation av vad man vill arbeta med under mötet.
Ingen dagordning används, men det finns en struktur där man tar fasta på vad deltagarna vill diskutera eller föra en dialog om.
Lämpar sig för grupper upp till ca 50-70 personer.

Kontakta bokningen på 08-33 48 00 eller konferens@hagaforum.se för mer information.